Понеділок, 22.07.2019, 19:17
Вітаю Вас Гість | RSS

Карачієвецький НВК

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Структура та органи управління Карачієвецького НВК

СРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НВК

 

4.1. Оперативне управління НВК здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Віньковецької районної державної адміністрації, яке є представником засновника. Безпосереднє керівництво НВК здійснює його директор.

  • може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор НВК призначається і звільняється з посади відділом освіти, молоді та спорту Віньковецької районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора та інших педагогічних працівників НВК здійснюється начальником відділу освіти, молоді та спорту за поданням директора НВК з дотриманням чинного законодавства. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників НВК здійснює директор.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори учасників навчально-виховного процесу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати навчальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників НВК - збори трудового колективу;

учнів НВК другого ступеня - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 30%, учнів 30%, батьків і представників громадськості 30%. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це висловлюються не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, засновник. Загальні збори:

обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради НВК;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада НВК.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу і його матеріально-технічної бази;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

розширення колегіальних форм управління НВК;

• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та громадськими інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

• формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в НВК;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів і вихованців та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

налагодження партнерських зв'язків між родинами учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної НВК.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів І-П ступенів навчання, батьків і гро­мадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами НВК.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами НВК. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада НВК діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України,

колегіальності ухвалення рішень,

добровільності і рівноправності членства,

гласності.

Рада діє за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить, законодавству України та Статуту НВК, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів і вихованців, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

4.3.5. Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть
бути директор та його заступник.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосується діяльності НВК, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада НВК:

· організовує виконання рішень загальних зборів;

· вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням; разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;

· затверджує режим роботи НВК;

· сприяє формуванню мережі класів НВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження учнів, випускників НВК похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

· разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів і вихованців, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

· погоджує робочий навчальний план за кожний навчальний рік;

· заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників

з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

· бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення;

питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

· вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення;

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

· виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

· вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

· сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає
громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві
гуртками, іншими видами позакласної" та позашкільної роботи, до
проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями і
вихованцями;

- розподіляє й контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів і вихованців;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;

- вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

 

4.4. При НВК за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

  1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти,

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у НВК;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК ;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання; запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників НВК;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та НВК. Піклувальна рада формується у складі представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах НВК шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора НВК.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах;

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності й рівноправності членства, гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань ви­значається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спільні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу НВК, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає й координує роботу піклувальної ради;

- готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та ор­ганізаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора НВК, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-виховної та лікувально-оздоровчої бази НВК;

- залучати додаткові джерела фінансування НВК;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й навчально-
методичної бази НВК;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (ви­хованців);

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор НВК:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональ­ний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів, вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінет; майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів та вихованців ;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку майном і штатами; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила
внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників НВК;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти, молоді та спорту Віньковецької районної державної адміністрації, засновником, місцевими органами виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором НВК і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Віньковецької районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8.У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор НВК.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного

процесу, планування та режиму роботи НВК;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої

творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів, вихованців та працівників НВК.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz